การจดทะเบียนรถใหม่…ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด


ปัจจุบัน การจดทะเบียนรถใหม่นั้น (ไม่ว่าจะเป็นรถที่ซื้อในประเทศหรือนำเข้า) ไม่ได้ยุ่งยากหรือยากอย่างที่คิดถ้าหลักฐานทุกอย่างพร้อม แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับ หลักฐานที่ว่าก็คือพวกเอกสารต่างๆที่จะหาที่มาที่ไปของรถนั่นเอง

ทีนี้มาดูกันว่าจะต้องเตรียมอะไรและต้องทำอย่างไรกันบ้าง

การจดทะเบียนรถใหม่ หลักฐานที่ใช้ หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต ถ้ากรณีเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ใช้หลักฐานนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ ๓๒) ใบเสร็จรับเงินค่้าอากรขาเข้า สำเนาบัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) และสำเนาใบขนส่งสินค้าขาเข้า

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์
  2. ยื่นขอตัดบัญชีรถ ที่ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร ๒ ชั้น ๔ กรมการขนส่งทางบก
  3. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี ที่งานทะเบียนรถ
  4. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถ แผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

หมายเหตุ การจดทะเบียนโดยขอแจ้งใช้รถในจังหวัดที่เจ้าของรถไม่มีภูมิลำเนา ให้เจ้าของรถยื่นคำขอ ณ จังหวัดที่ประสงค์จะใช้รถ โดยกรอกรายละเอียดในคำขอว่าจะนำรถไปใช้ในอำเภอ/เขต……………….. จังหวัด………………..

การจดทะเบียนรถใหม่ หากผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ มิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ หากผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ มิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทนและผู้ดำเนินการแทนต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เว้นแต่การยื่นต่ออายุทะเบียนรถไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ
หลักฐานที่ใช้

๑.   ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

๒.   หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีของตกทอดที่มีการซื้อขาย เว้นแต่การจำหน่ายช่วงแรก (จากบริษัทผู้ผลิต) ไม่ต้องใช้

๓.   หนังสือแจ้งการจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต กรณีเป็นรถนำเข้าต้องใช้หลักฐานการนำเข้าได้แก่ ใบรับรองการนำเข้า (แบบ ๓๒) จากกรมศุลกากร, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า, บัญชีแสดงรายการสินค้า

๔.   หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑.   ใช้แบบคำขอจดทะเบียนรถแล้วยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน  เพื่อนำรถเข้าตรวจสภาพ  ณ งานตรวจสภาพรถ

๒.   ยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน  ณ  ฝ่ายทะเบียนรถ

๓.   ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ

๔.   รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ,เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

หมายเหตุ – ผู้ขอจดทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ จะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีสิทธิใช้รถ โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือรับเข้าร่วมกิจการขนส่ง (เฉพาะกรณีที่การประกอบการขนส่งนั้นไม่มีข้อห้ามการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) โดยก่อนการจดทะเบียนรถผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบรรจุรถในบัญชี ขส.บ.๑๑ ของใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงยื่นคำขอจดทะเบียนรถตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วแต่กรณี

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ

หลักฐานที่ใช้

๑.  หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ

๒.  หนังสือแจ้งจำหน่ายรถจากบริษัทผู้ผลิต

๓.  หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ

๔.  หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

๕.  หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่

๕.๑  ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

๕.๒  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

๕.๓  ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคล)

๕.๔  กรณีเจ้าของรถเป็นชาวต่างชาติ

–  ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย

–  หนังสือ รับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต     สถานกงสุล สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยราชการหรือองค์การระหว่างประเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมหลักฐาน

๒. นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ

๓. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปี

๔. ขอออกหมายเลขทะเบียนรถ

๕. รับใบเสร็จรับเงิน แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือจดทะเบียนรถ

หมายเหตุ การดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของรถ หากผู้โอนหรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำเนินการแทน และผู้ดำเนินการแทนต้องนำบัตรประชาชนมาแสดง และการดำเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจ้าของจะต้องไปดำเนินการที่หน่วยงาน ของกรมการขนส่งทางบกที่รับผิดชอบพื้นที่จดทะเบียนไว้

Credit: Autozeed

Advertisements